دو نیمه رویا
حامی


دو نیمه ی خاموش
دونیمه ی خسته
دو شعر نخوانده
دو بغض شکسته
دو نیمه ی آبی
دو نیمه ی دریا
دو نیمه ی مهتاب
دونیمه ی رویا
دو نیمه ی شاعر
دو نیمه ی عاشق
دو نیمه ی گریه
دو نیمه ی هق هق
دو نیمه ی خورشید
دو نیمه ی روشن
دو نیمه ی تنها
یکی تو یکی من
تویی که گذشتی منم که نشستم
تویی که تکیدی منم که شکستم
منم که نگفتی اسیر ملالم
بهار سکوتم زخزان خیالم
منم که نگفتی
چگونه بخوانم
چگونه بمیرم
چگونه بمانم
چگونه شکستی
در آن شب ماتم
به سوی همیشه
به بغض دمادم
گذشتی و گفتی
دونیمه ی سیبی
اگر چه جدایی
اگر چه غریبی