آخرین قرار
پیمان مخبری

خیال برت نداره   ...   این آخرین قراره

من میرم و تو بمون   ...   با شب بی ستاره

خیال برت نداره   ...   برگشتنم محاله

دوباره دیدن من   ...   تو خوای و تو خیاله

یه روزی سراغتو ازم گرفتن نبودی

یه روز از همون روزایی که فکر من نبودی

عمری سراغ از من نمیگرفتی   ...   جون به لبم کردی چیزی نگفتی

باید به عرضت برسونم دیگه   ...   داری عزیزم از چشم میفتی