اتفاق

احسان خواجه امیری


اتفاق افتاد دست من نبود
من نفهمیدم چرا عاشق شدم
ساده تر از اونی که فکر میکنی
بی دلیل و بی هوا عاشق شدم
قلب من یک عمر با من بوده و
تازه فهمیدم کجاست کارش چیه
تازه فهمیدم همه افسانه ها
شعرها معجزه ها کار کیه
من نمیدونم چرا حس میکنم
این روزا احوال من بهتر شده
فرق کرده خنده هامو گریه هام
عکس من توآینه واضح تر شده
اتفاق افتاد دست من نبود
من نفهمیدم چرا عاشق شدم
ساده تر از اونی که فکر میکنی
بی دلیل و بی هوا عاشق شدم